Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Al onze leveringen zijn onderworpen aan de beschreven verkoopsvoorwaarden zoals hieronder te vinden. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld worden en door ons uitdrukkelijk aangenomen worden.

 • Om onze firma te verbinden, moet elke bestelling door Ursus bv bevestigd worden.
 • Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingsboetes aan.
 • Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie van de bestelling.
 • Een klacht is pas geldig als deze schriftelijk bezorgd wordt bij Ursus bv en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst van de goederen.
 • Alle facturen zijn betaalbaar op de plaats waar de maatschappelijke zetel is gevestigd.
 • Behoudens tegenstrijdige bepaling mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet incasseren.
 • Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Elke nieuwe klant is verplicht om zijn/haar eerste bestelling/levering contant te betalen.
 • Voor elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn van 1% per maand.
 • In geval van niet-betaling op de vervaldag behouden wij ons recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met een minimum van 25 EUR.
 • De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelf niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 • Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.
 • Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschonden wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Ursus bv zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Als de koper weigert hierop in te gaan, behoudt Ursus bv zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en interesten.
 • Eigendomsvoorbehoud: de goederen blijven eigendom van Ursus bv tot het verschuldigde bedrag van de goederen volledig betaald is. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. (4)
 • In geval de koper de aan Ursus bv behorende goederen zelf verwerkt of herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
 • Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 • In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Gent of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van Ursus bv, alleen bevoegd en dit onverminderd de toepassing van het EEX-verdrag. Alle geschillen over de uitvoering van de tussen partijen afgesloten overeenkomst zullen worden beslecht naar Belgisch Recht.